Normes de funcionament


Aquestes són les normes que cal acceptar i signar per associar-se al Banc de Temps de Tàrrega (BdTdT)
 

1.- El Banc de Temps és un projecte sense ànim de lucre.

2.- El Banc de Temps té com a finalitat  l’intercanvi de temps entre persones  residents en el municipi o rodalies per tal de donar, rebre i compartir habilitats, coneixements i serveis de manera puntual. 
També fomentar la confiança mútua, a través de l’organització de trobades i d’altres activitats.

3.- La mesura de l’intercanvi és l’hora, amb independència del tipus de servei que s’ intercanviï.

4.- Les persones adultes, a partir de 18 anys, es poden inscriure al BdTdT de forma individual, després de conèixer les normes de funcionament i acceptar-les.

5.- Les persones inscrites en el BdTdT dedicaran hores del seu temps lliure per realitzar serveis que els sol·licitin d’entre els que hagin ofert. També sol·licitaran serveis que els interessin. El nombre d’hores ofertes i sol·licitades dependrà de la disponibilitat de cadascú i dels seus interessos o necessitats.

6.- En el moment de fer la inscripció s’ha de presentar el DNI o passaport per garantir la verificació de les dades donades. També s’ha de signar l’autorització de comunicació de dades personals, l’autorització per a ús de la pròpia imatge i el compromís d’obligat compliment de les normes establertes.

7.- Cada persona inscrita en el BdTdT serà titular d’un “compte corrent” de temps on es faran constar les hores donades i rebudes. També disposarà d’un talonari personal i intransferible que utilitzarà per “pagar” el servei rebut d’una altra persona.

8.- En el cas de pèrdua del talonari es facilitarà un segon exemplar a la persona que ho sol·liciti. Si aquesta persona el torna a perdre se li’n donarà un tercer aplicant una tarifa de 3 € .

9.- El nombre d’hores donades i rebudes per cada persona ha de tendir a equilibrar-se. Cada soci/a disposa d’un crèdit de 10 hores, és a dir cada persona pot deure com a màxim 10 hores fins a restablir l’equilibri entre el temps donat i el rebut. En el cas que per motius aliens a la voluntat del soci/a, aquest/a no hagi pogut tornar les hores que deu al banc (per exemple, si el servei que ofereix no té demanda) podrà compensar-ho amb hores anomenades de temps social o comunitari (participar en activitats, tallers...organitzats pel BdTdT).

10.- La secretaria del BdTdT editarà una relació de serveis disponibles per intercanviar que s’entregarà a cada usuari/a en el moment de formalitzar la seva inscripció. El llistat s’actualitzarà periòdicament i es remetrà per correu electrònic o s’entregarà imprès als socis/es que no disposin d’ordinador. També es podrà consultar o recollir-ne una còpia a la secretaria dins l’horari d’atenció al públic.

11.- La secretaria del Banc de Temps organitzarà una trobada d’usuaris/es periòdicament amb la finalitat de promoure el coneixement i la confiança mútua entre les persones inscrites i en conseqüència facilitar els intercanvis.

12.- El BdTdT no es fa responsable de la problemàtica que pugui sorgir en el transcurs d’un intercanvi. La persona associada és responsable de donar el servei ofert amb garanties d’èxit i de respectar i mantenir les cites amb els socis/es. El Banc de Temps només serveix com a mitjà de contacte entre les persones associades, però mai com a responsable de la qualitat dels serveis oferts.

13.- Cada persona inscrita al BdTdT es compromet a comunicar a la secretaria el temps utilitzat (donat i/o rebut). Per fer-ne el seguiment, la secretaria realitzarà periòdicament un balanç del temps de cada compte corrent comparant entrades i sortides.

14.- Tant el soci/a del Banc de Temps com l’equip gestor es comprometen a guardar la màxima confidencialitat sobre les dades de les persones que en formen part i garanteixen que només les utilitzaran per l’activitat pròpia del BdTdT.

15.- El soci/a del Banc de Temps pot donar-se de baixa en el moment que vulgui, sempre que el seu compte no estigui en negatiu, enviant un correu electrònic  amb l’assumpte  “BAIXA” o adreçant-se a la secretaria del BdTdT.

16.- La responsabilitat dels intercanvis que es duen a terme és únicament de les persones que hi estan implicades.

17.- El BdTdT participarà de les activitats que tinguin lloc a Tàrrega i que permetin difondre el projecte, amb la col·laboració voluntària dels seus usuaris/es.

18.- Les persones inscrites al BdTdT es comprometen a acceptar i complir aquestes normes de funcionament. El seu incompliment podria ser causa de sanció i en últim extrem d’expulsió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Ajudan's a millorar amb els teus comentaris. Moltes gràcies!